Obec Sedlec
Obec Sedlec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2006 o místních poplatcích

Obec  Sedlec

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

č.1/2006

o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce Sedlec vydalo dne 1.3.2006 podle ustanovení §14 odst.2 zákona

č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d)  a  § 84  odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ):

 

 

Část první

Základní ustanovení

 

Článek 1

 

(1)   Obec Sedlec zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

 

a)   poplatek ze psů

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství

 

(2)   Výkon správy  poplatků vykonává Obecní úřad Sedlec ( dále jen „správce poplatku“).

Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků,

ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

 

Část druhá

Hlava  i

 

Poplatek ze psů

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

          Poplatku podléhají psi starších tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

 

         Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická  nebo právnická osoba,

         která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Sedlec.

 

 

Článek 4

Ohlašovací  povinnost ke vzniku  a zániku poplatkové povinnosti

 

(1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti tj.  dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení  psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své

poplatkové povinnosti.

(2)   Povinnost oznámit držení  psa  má o osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena . Důvod pro osvobození musí

poplatník správci poplatku prokázat.

(3)   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti  nebo na vznik  a zánik  osvobození, a to  do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně  sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt  nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

 

                                                               

 

Článek 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)   Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

 

(2)   Dojde –li v příslušném kalendářním roce ke vzniku poplatkové povinnosti z důvodu změny místa trvalého bydliště, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém se přihlásil v obci k trvalému pobytu nebo přemístil sídlo do obce.

 

(3)   Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej) poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 

 

 

Článek  6

Sazby poplatku

 

Poplatek činí za kalendářní rok :

a) za jednoho psa                                                                                             100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího  psa                                                                200,- Kč

c) za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

    nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo

    poživatel sirotčího důchodu                                                                            100.-Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená

    v čl.6 písm.c)                                                                                                200,- Kč

 

 

 

 

Článek 7

Splatnost  poplatku

 

 (1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.5.  příslušného kalendářního roku.

 ( 2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek  splatný nejpozději

        do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

                                   

 

 

Článek 8

Osvobození

 

        Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je :

a)      osoba nevidomá, bezmocná a osoba  s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán

III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1).

b)      osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených  pod písm.a)

c)      osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.

d)      osoba, které stanovení povinnost držení a používání  psa zvláštní  právní předpis2)

 

 

 

Hlava  ii

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Článek 9

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro

poskytování prodej a služeb , pro umístění stavebních  nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů ,lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní  akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

 

Článek 10

Veřejné prostranství

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství v obci podléhají tato místa v obci , bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru : viz. příloha č.1 která je nedílnou součástí vyhlášky .                                                          

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

1)  § 86 zákona  č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2)  Například zákon č. 449/2001 Sb., o  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 11

Poplatník

 

Poplatníkem je  fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 9

 

 

Článek 12

Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti

 

(1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného

prostranství  na dobu kratší než 5 dní  je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobu zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu nebo neděli nebo státem uznávaný svátek , je dnem ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit , nejblíže následující pracovní

den.

(2)   Po ukončení užívání veřejného prostranství  je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost

správci poplatku  stejným způsobem jako v odst.1 a nahlásit rozsah záboru v m2

(3)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

                                                               

Článek 13

                                              Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

      Poplatek se platí od prvého dne , kdy došlo k užívání  veřejného prostranství  způsobem

      uvedeným v čl.9  až do dne,kdy toto užívání skončilo zařízení bylo odstraněno a veřejné    

     prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

 

Článek 14

                                                           Sazby poplatku

 

Poplatek  činí za každý i započatý m2 a každý i započatý  den užívaní veřejného prostranství:

a)   za provádění  výkopových prací                                                                         10,-   

b)   za umístění   dočasné stavby sloužící pro

      poskytování prodeje                                                                                           10,- 

c)      za umístění dočasné stavby sloužící pro

poskytování služeb                                                                                             10,-  

d)      za umístění  zařízení  sloužícího pro poskytování prodeje :                                   30,-  

e)   za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb :                                        10,-        

f)    za umístění stavebního  zařízení                                                                           10,-  

g)    za umístění reklamního zařízení                                                                            50,-    

h)    za umístění  a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí :                  20,-  

ch)    za vyhrazení parkovacího místa :                                                                      10,-         

 

i)   za  užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a

       televizních děl :                                                                                                   10,- 

                                                               

     

 

Článek15

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný :

 

a)      Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny nejpozději v den, kdy bylo  s užíváním veřejného prostranství započato.

b)      Při  užívání veřejného prostranství po dobu delší než  3 dny nejpozději v den, kdy

užívání veřejného prostranství skončilo

         

  (2)   Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve

          kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den,

           

 

                                                       Článek 16

                                                     Osvobození

 

 (1)Poplatku  nepodléhá:

 

a)      akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

b)      akce, jejichž výdělek je určen ne charitativní a veřejně prospěšné účely

c)      vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 

 

(2)    Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku  oznámit písemně nebo ústně do protokolu :

 

a)      ve lhůtě stanovené v čl.12 této vyhlášky.

b)      v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 5ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození

 

(3)    Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku

na osvobození.

                                                              

 

                                                               

                                                              Část  třetí

                                                           Ustanovení společná

 

Článek 17

Vymáhání  nedoplatků

 

   (1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

         poplatku poplatky platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)  poplatky  

         nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část  až na trojnásobek.  Vyměřené poplatky se 

         zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

  (2) Pokud poplatník nesplní svoji  poplatkovou  povinnost  stanovenou touto  vyhláškou, lze 

        dlužnou částku vyměřit  nebo doměřit do  3 let od konce kalendářního  roku, ve kterém  

        poplatková  povinnost vznikla. 

(3)   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží 

         tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. 

         Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

         poplatková povinnost vznikla.

 

 

 

Článek 18

Sankce

 

    Tomu, kdo nesplní ve stanovené  lhůtě ohlašovací povinnost  vyplývající z této   vyhlášky, 

     může  správce poplatku uložit pokutu podle § 37  a   37a   zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

     a poplatků,  ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Část čtvrtá

 

Článek 19

Zrušovací ustanovení

 

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.5/2005  o místních poplatcích, ze dne 14.12.2005

 

                                           

                                          

                                           část pátá

                                        

                                                Článek 20

                                                Účinnost

 

      Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti  

     dnem vyhlášení, tj.1. března 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Sedlec                            č. 1/2006 o místních poplatcích vydané dne 1.3.2006

 

 

 

 

Článek 10

Veřejné prostranství

 

 

 

       Poplatku za užívání veřejného užívání v obci podléhají tato místa:

 

      1) náves – č. parcely 869/1 KÚ Sedlec

      2) u prodejny – č. parcely 910 KÚ Sedlec

      3) dětské hřiště – č. parcely 869/2 KÚ Sedlec

      4) u obecní váhy – č. parcely 869/13 KÚ Sedlec

      5) Obecní úřad, autobusová zastávka – č. parcely 588/2 KÚ Sedlec

      6) část obce chaloupky – č. parcely 77/6 KÚ Sedlec

      7) u Podsednického potoka – č. parcely 580/4, 580/2 KÚ Sedlec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovídá: starosta

Úřad obce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obec Sedlec...

...se nachází při severním úpatí hradu Hazmburk v jakémsi sedle, vytvořeném vulkanickými návršími. Podle svého umístění v krajině obec také s největší pravděpodobností dostala svůj název. V současnosti Sedlec čítá 93 popisných čísel, z nichž 21 je využíváno jako rekreační chalupy. Trvale v obci žije na 178 obyvatel.
V provozu je zde knihovna, prodejna smíšenka, pohostinství a truhlářství. Středem obce vede turistická stezka z hradu Košťálov přes Lucký mlýn na hrad Hazmburk a zámek Libochovice. V blízkosti obce je také Malý Planík (230m) a Velký Planík (278m), nabízející nádherný pohled na České středohoří.