Obec Sedlec
Obec Sedlec

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Sedlec

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Zastupitelstvo obce Sedlec vydalo  dne 1.3.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a  § 84  odst. 2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ( obecní zřízení ),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

  

 

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 (1) Obec Sedlec vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,         třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

 (2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Sedlec ( dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve         věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve         znění pozdějších předpisů, pokud zákon  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění        

        pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

 

 

Článek 2

Poplatník

     Poplatek platí:

 

     a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (dále jen „poplatník“); za domácnost          

         může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům          vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jméno a data narození          osob, za které poplatek odvádějí,

 

     b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální     

          rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen   

          „poplatník“); má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit   poplatek 

          společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou   osobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3

Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové  povinnosti

 

    (1) Poplatník stanovený v Čl.2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo do 

         protokolu správci poplatku nejpozději do15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 

         poplatek vznikla :

 

 

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-

     li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem tak parcelní číslo pozemku,  

     na kterém je tato stavba umístěna.

 

     (2) Poplatníci stanovení v Čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě 

          oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého 

          pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální 

          rekreaci.

 

     (3) Ohlašovací  povinnost  ke vzniku poplatkové povinnosti podle této vyhlášky  se správci 

          poplatků předkládá na tiskopise  o vzniku poplatkové povinnosti vydaném správcem 

          poplatků.

 

 

 

Článek 4
Sazba poplatku 

 

           (1)  Sazba poplatku pro poplatníka  podle čl. 2  činí   290,-    a je tvořena:

 

a)      z částky 40,-  Kč za osobu   uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok,

 

          

 

b)      z částky 250,- Kč za osobu uvedenou v čl.2 a kalendářní rok,  stanovené na                základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz               netříděného komunálního odpadu.

 

 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví  stavby, která je 

      určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 

      poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 

      vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

      kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 

      měsíce.

 

 

 

 

Článek  5

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu

 

 

 

Částka poplatku stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu podle čl.  4 odst.  1  písm. b)  této obecně závazné vyhlášky byla vypočtena takto:

 

Skutečné náklady  roku 2005 činily 55 970,- Kč děleno 173 osob  trvale hlášených  v obci + 20 osob, které vlastní stavbu určenou  k individuální rekreaci (čl. 2 písm. b) =  290 Kč / jednoho obyvatele.

 

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 

(1)  Poplatek pro poplatníka dle čl.2 písm.a) je splatný jednorázově nejpozději do 30.9.  příslušného  

      kalendářního roku .

    

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl.2 písm.b) je splatný jednorázově nejpozději do 30.9.  příslušného 

      kalendářního roku .

 

(3) Dojde-li ke vzniku poplatkové povinnosti  v průběhu příslušného kalendářního roku, je        poměrná výše poplatku splatná nejpozději do dvou měsíců od vzniku poplatkové        povinnosti.

 

 

 

Článek 7

Vymáhání  poplatkových  nedoplatků

 

 (1)  Nebude-li poplatek zaplacen (odveden)  včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek          platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený )  poplatek  nebo jeho          nezaplacenou (neodvedenou) část zvýšit až na trojnásobek.  Vyměřený poplatek se          zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

 (2)  Pokud poplatník nesplní svoji  poplatkovou  povinnost  stanovenou touto vyhláškou, lze         dlužnou částku vyměřit  nebo doměřit do  3 let od konce kalendářního  roku, ve kterém          poplatková  povinnost vznikla. 

 

 (3)   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření          poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu         písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce          kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

 

 

 

Článek 8

Sankce

 

      Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě ohlašovací povinnost vyplývající z této  obecně závazné 

       vyhlášky může správce poplatku uložit pokutu podle § 37  a  37a)  

       zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní  a poplatků,  ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

Článek 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 28.2.2002.

 

 

 

Článek 10

Účinnost

 

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                         ……………………

   místostarosta obce                                                                   starosta obce

    Vladimír Hás                                                                          Milan Kafka                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno:  1.3.2006                         

 

Sejmuto:     20.3.2006 

 

Zodpovídá: starosta

Úřad obce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obec Sedlec...

...se nachází při severním úpatí hradu Hazmburk v jakémsi sedle, vytvořeném vulkanickými návršími. Podle svého umístění v krajině obec také s největší pravděpodobností dostala svůj název. V současnosti Sedlec čítá 93 popisných čísel, z nichž 21 je využíváno jako rekreační chalupy. Trvale v obci žije na 178 obyvatel.
V provozu je zde knihovna, prodejna smíšenka, pohostinství a truhlářství. Středem obce vede turistická stezka z hradu Košťálov přes Lucký mlýn na hrad Hazmburk a zámek Libochovice. V blízkosti obce je také Malý Planík (230m) a Velký Planík (278m), nabízející nádherný pohled na České středohoří.